Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 15 2019

19:00
8713 b02c 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viairmelin irmelin
18:57
4405 acde 500
Reposted fromtfu tfu viakapitandziwny kapitandziwny
14:28

February 09 2019

06:15
5670 af3a 500
Reposted fromNocephya Nocephya viairmelin irmelin

February 08 2019

23:48
7713 1f3a 500
Comet (2014)

February 07 2019

19:39
0185 bc8e
Reposted fromschiza schiza viakindziutka kindziutka
19:38
- Wyciągnęła do mnie rękę, nie wiedziałem co mam zrobić, więc połamałem jej palce swoim milczeniem.
— Strasznie głośno, niesamowicie blisko
19:37
czasami patrzysz na mnie
jakbym była dziewczyną
dla ciebie

zawsze jestem dziewczyną
dla nikogo
tak powinieneś patrzeć
— Ewelina Kosik
18:35
3848 93c4 500
Reposted fromoblivions oblivions viabadblood badblood
06:45
06:45
1847 bd86 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viacarmenluna carmenluna

February 06 2019

19:32
4948 5f32 500
Reposted fromyannim yannim vialittleburn littleburn
19:31
4798 fb7f
Reposted fromtfu tfu vialittleburn littleburn
19:27
7205 4afa
03:21
6096 2189 500
Reposted fromonlyman onlyman viaworthit worthit

February 05 2019

04:53
8893 859d
Reposted fromihuntyoursoul ihuntyoursoul via4777727772 4777727772
04:53
0262 6492
Reposted fromamatore amatore viairmelin irmelin

February 04 2019

12:04
11:58
3712 7cb5 500
11:57
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl